SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.      Kompletnie wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w szkole do 15 września (wniosek nie może zawierać pustych pól, wykazany dochód musi być potwierdzony odpowiednim załącznikiem-kserokopia decyzji, zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie z klauzulą). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składane są u woźnych w zaklejonych kopertach z opisem WNIOSEK NA STYPENDIUM SOCJALNE. Pozostają tam 2 dni na kwarantannie, dlatego bardzo ważne jest aby były kompletnie wypełnione i posiadały wymagane załączniki.

2.      Próg dochodowy: 528 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.

3.      Szczegółowe informacje dot. wypełnienia wniosku, dochodu, faktur oraz terminów zawiera załącznik Pouczenie.

Wnioski do pobrania na stronie www szkoły w zakładce Zasoby.

Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności


Deklaracja dostępności

 


Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsp3.kalisz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017.11.27
Data ostatniej aktualizacji: 2019.09.13


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Ułatwienia na stronie internetowej

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Podświetlane linki  – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Data sporządzenia:  2020.05.08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich.
Link do Rzecznika:  https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna


Szkoła posiada główne wejście do budynku od ulicy Św. Michała 1 z jednym stopniem.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

W trakcie przygotowywania.