Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2019/20 upływa dnia 24.01.2020 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymuje się Kaliską Kartą Mieszkańca

  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6:     5,40

w klasach 7 – 8:    5,20

  1. próg dochodowy: dochód do 1.800,00 zł netto na członka rodziny ucznia

  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę

  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.