Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 10.01.2019 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6: 5,20

w klasach 7 – 8: 4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia

  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę

  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.