W dniu 1 marca 2018 roku Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu w porozumieniu ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”

Projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, jest dofinasowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 28.02.2021 r.

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej.

W Programie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku od 0 do 18 r. ż wraz z rodzicami/opiekunami, w tym osoby w wieku 0 do 18 r. ż. z województwa wielkopolskiego, u których nastąpiło podejrzenie nowej lub wznowy choroby nowotworowej.

Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka w jej początkowym etapie, w niezaawansowanej postaci to możliwość jej całkowitego wyleczenia w ponad 90% przypadków!

Strona projektu: www.wielkoposkaonkologiadziecięca.pl