MISJA I WIZJA

 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3

W KALISZU

 

Misja

 

Misją szkoły jest:

 1. nauka i wychowywanie poprzez kształtowanie postaw prospołecznych przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie,
 2. nauczanie i utrwalanie kultury osobistej,
 3. spójność w systemie wychowawczym w relacji rodzic – nauczyciel,
 4. rozwój patriotyzmu i postaw obywatelskich ucznia,
 5. tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i szkołą,
 6. problemy, których chcemy uniknąć to: brak poczucia bezpieczeństwa, alienacja, agresja i brak tolerancji, niepowodzenia szkolne,
 7. kierujemy się takimi wartościami jak: uczciwość, szacunek, patriotyzm, tolerancja i życzliwość, lojalność, odpowiedzialność, wrażliwość i więź ze      środowiskiem;
 8. to co nas wyróżnia to: odpowiedzialność w działaniu, doświadczenie, praca z pasją, otwartość na potrzeby w współpracę ze środowiskiem.

 

Misją przedszkola jest:

 1. zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz naszych wychowanków,
 2. bycie przyjaznym dziecku,
 3. realizowanie koncepcji przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną.

 

Swymi działaniami placówka obejmuje uczniów z najbliższego środowiska, a także wszystkich innych, którzy akceptują jej misję.

 

Wizja

Wizja Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu to prawo do sukcesu każdego ucznia na miarę własnych możliwości. Szkoła jest przyjazna uczniowi i nauczycielowi, dostosowana do standardów europejskich, nowocześnie administrowana i wyposażona w pomoce naukowe; życzliwa atmosfera sprzyja podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki i pracy twórczej uczniów, istnieją możliwości do rozwoju indywidualnych uzdolnień ucznia i jego osobowości; współpracując ze społecznością uczniowską i środowiskiem lokalnym organizowane są ciekawe zajęcia pozalekcyjne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych; zmniejszona liczebność klas umożliwia też nauczycielowi indywidualne podejście do każdego ucznia i wypracowanie takiego systemu jego oceniania, aby zminimalizować sytuacje stresujące, dać uczniowi większą pewność siebie i motywację do dalszej nauki; stosowanie zajęć aktywizujących pozwoli być uczniowi aktywnym, ciekawym świata, otwartym, nauczy myślenia, rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności; placówka o bogatej tradycji zapewnia wysoki poziom kształcenia dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i nowoczesnej bazie dydaktycznej.

Wizją Publicznego Przedszkola Nr 31 w Kaliszu jest: uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu, rozwijanie twórczej postawy dziecka, prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi, harmonijną współpracę domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły, umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym, kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury, rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO, szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry, innowacyjność podejścia do dziecka.