REGULAMIN

ZDALNEGO NAUCZANIA

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego

w Kaliszu

 

 

 1. Zdalne nauczanie

 

 1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.

 

 1. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie - oraz Rodzicom, z którymi kontakt odbywa się tylko telefonicznie, wychowawcy przesyłają informację sms-em.

 

 1. Po ogłoszeniu decyzji o zdalnym nauczaniu wychowawcy klas mają dwa dni na sprawdzenie, czy dane kontaktowe do rodziców, ich numery telefonów oraz ewentualnie adresy mailowe są poprawnie zapisane zarówno w dzienniku internetowym, jak i w dokumentacji szkolnej.

 

 1. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie oddziału mają dostęp do dziennika internetowego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności pobrania nowego hasła od administratora dziennika Librus.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor obowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć stosując różnorodne metody pracy.

 

 1. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu tak aby umożliwiał on realizację podstawy programowej.

 

 1. Bezpieczeństwo

 

 1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy przeprowadzić pogadanki z uczniami na temat bezpiecznej pracy w Internecie

 

 1. Informacja o przekazaniu uczniom takich informacji musi znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Za pomocą dziennika Librus, strony internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych należy przekazać krótką instrukcję bezpiecznej pracy w Internecie.

 

 1. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest dziennik internetowy, który jest szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa.

 

 1. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej. Zaleca się korzystanie z platform rekomendowanych przez MEN, wydawnictwa oraz portale edukacyjne.

 

 1. Pliki, które nauczyciele przesyłają do rodziców oraz uczniów powinny być przeskanowane

             aktualnym programem antywirusowym.

 

III. Prowadzenie zajęć

 

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił

on realizację podstawy programowej.

 

 1. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w zespołach przedmiotowych.

 

 1. Rozkład materiału należy zmodyfikować uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało nauczanie zdalne.

 

 1. Wychowawcy w ramach godziny wychowawczej poinformują uczniów o zasadach bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację.

 

 1. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

 

 1. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w jej wykonanie.

 

 1. Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego i mailowo. Nauczyciel odpowiada wtedy w ciągu 48 godzin. W razie kontaktu telefonicznego rodzic może kontaktować się w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 1. Nie ulega zmianie tygodniowy plan zajęć oraz tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy.

 

 1. Nauczyciel organizuje lekcje online w placówce lub swoim miejscu zamieszkania  przy wykorzystaniu aplikacji audiowizualnych zoom; MS Teams  lub na internetowych platformach edukacyjnych.

 

 1. Zajęcia lekcyjne z uczniami online odbywają się w czasie rzeczywistym. Lekcje online odbywają się proporcjonalnie w minimum 50%  z wykorzystaniem aplikacji audio, audiowizualnych np.:  zoom lub Teams, oraz max 50 %  z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń, linków, quizów, kart pracy platform edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN  itp.

 

 1. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, koła zainteresowań, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia indywidualne (lub w grupie do 5 osób) są prowadzone z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń, linków, quizów, kart pracy, platform edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN – DZIENNIK/ZADANIA DOMOWE lub online według indywidualnych ustaleń nauczyciela z uczniami.

 

 1. Informacje o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości Librus – TERMINARZ- najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcje zaplanowaną w takiej formie, jednak nie później niż do godz. 16.00.

 

 1. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej może trwać od 30-45 minut.

 

 1. Nauczyciele, którzy nie korzystają z dziennika elektronicznego, zakładają i prowadzą zeszyt„ Nauczanie zdalne”. Odnotowują w nim tematykę prowadzonych zajęć oraz wpisują informacje o postępach uczniów w nauce, które również przekazują na bieżąco rodzicom i uczniom.

 

 1. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym na bieżąco umieszcza oceny za prace uczniów.

 

 1. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia.

Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

 

 1. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz nauczanych na zajęciach ZŚK –zindywidualizowanej ścieżki kształcenia , IN – indywidualnego nauczania, IRZ – indywidualnej realizacji zajęć, ZR – zajęć rewalidacyjnych.

 

 1. W przypadku zgłoszenia Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy przez rodzica problemu z dostępem do Internetu, a co za tym idzie problemem z uczestnictwem w zajęciach, rodzic kontaktuje się telefonicznie z wychowawcą klasy.

 

 1. Ocenianie i klasyfikowanie

 

 1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel decyduje o ich ocenie.

 

 1. Należy poinformować o tym uczniów i ich rodziców umieszczając odpowiedni komentarz w wiadomości.

 

 1. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną, należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

 

 1. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na punktowym systemie oceniania zachowania, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana. Ocenianie i klasyfikowanie w zależności od rozwoju sytuacji będzie uzupełniane i dostosowywane.

 

 1. Dokumentowanie realizacji zajęć

 

 1. Dokumentowanie zajęć odbywa się w dzienniku Librus.

 

 1. Korespondencja z uczniami oraz Rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.

 

 1. Raz w tygodniu (po wygenerowaniu w systemie Synergia-Librus) nauczyciele otrzymają raport  z alertu – Kontrola dziennika .

 

 1. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej.

 

 1. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

 

 1. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku Librus w zakładce „Kontakty z rodzicami” lub w zeszycie „Nauczanie zdalne”.

 

 1. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora o braku realizacji materiału nauczania przez ucznia.

 

 1. Jeżeli Dyrektor, również nie będzie mógł skontaktować się z rodzicem to powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.

 

 1. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 

 1. W sytuacji, gdy wcześniej zaplanowana przez nauczyciela lekcja online nie odbyła się, należy o tym fakcie powiadomić za pomocą dziennika Librus Dyrektora i Wicedyrektora.

 

 1. Nadzór pedagogiczny prowadzony będzie przez Dyrektora i Wicedyrektora zdalnie, w tym obserwacje lekcji online.