Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im.
Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I
okres roku szkolnego 2020/21 upływa dnia 26.06.2020 r.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:
1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta
Kalisza lub legitymuje się Kaliską Kartą Mieszkańca
2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który
składa się wniosek:
w klasach 4 - 6: 5,40
w klasach 7 – 8: 5,20
3. próg dochodowy: dochód do 1.800,00 zł netto na członka rodziny ucznia
4. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę
5. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi
opiniami lub dokumentami.

Wniosek dostępny w załączniku. ( zasoby - pliki do pobrania)