KOMUNIKAT DYREKTORA

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka dla uczniów naszej szkoły będzie realizowana na odległość.

 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informuję, że kanałem komunikacyjnym oraz podstawowym narzędziem dokumentowania naszych działań w tym trudnym okresie będzie dziennik elektroniczny.

  2. Zajęcia będą tak skonstruowane, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera i tradycyjnych narzędzi, takich jak zeszyt czy podręcznik. Nauczyciel może zadać jedną pracę domową w tygodniu i decyduje o tym, ile prac ucznia oceni. Wyjątkiem są przedmioty: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia, WOS i EDB. Tu nauczyciel może zadać jedną pracę domową na dwa tygodnie i decyduje o tym, ile prac ucznia oceni.

  3. W przypadku uczniów posiadających opinię PPP, objętych kształceniem specjalnym bądź, WWR stosujemy zasadę, że wykonują oni zgodnie ze swoimi możliwościami przynajmniej 75% otrzymanych od nauczyciela zadań. O tych dostosowaniach uczniów i rodziców informuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

  4. Każdemu uczniowi lub rodzicom zapewniamy możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjnie organizuje takie konsultacje w ustalonym terminie ze swoimi uczniami/rodzicami. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego do wychowawcy klasy.

  5. Obowiązkiem nauczyciela jest wysłanie w danym dniu zajęć tematu, zagadnień i ćwiczeń do realizacji zgodnie ze swoim planem lekcji. Uczniowie tego samego dnia w dogodnym dla siebie czasie (dostęp do komputera w domu) logują się do dziennika (na tej podstawie jest wystawiana obecność/nieobecność w dzienniku – stosujemy od 25 marca br.). Nauczyciele realizując podstawę programową biorą pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Przypominam, że treści podstawy programowej realizowane są w klasach 1-3 przez 3 lata, a w klasach 4-8 przez 5 lat. Daje to nauczycielom możliwość przesunięcia treści sprawiających trudności uczniom na kolejne lata.

  6. Praca uczniów jest monitorowana poprzez sprawdzenie i ocenienie odesłanej przez ucznia pracy domowej. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce odbywa się na podstawie bieżącego wpisywania ocen do dzienniki elektronicznego.

  7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do codziennego logowania się, wpisywania tematów lekcji i kontaktów z uczniami w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

  8. Nauczyciele realizują minimum podstawy programowej od 25 marca 2020 roku. Po powrocie do szkoły obowiązkiem nauczyciela będzie zweryfikowanie wiedzy uczniów i uzupełnienie ewentualnych braków.

  9. W przypadku braku logowania się ucznia/rodzica uczeń ma zapisaną nieobecność – stosujemy od 25 marca br. Nauczyciel zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z rodzicem ucznia.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie bądźcie wyrozumiali dla nas nauczycieli i dyrektorów. Musimy stworzyć warunki do nauki zdalnej mimo braku odpowiedniego doświadczenia, infrastruktury i narzędzi. Zgłaszajcie swoje uwagi i pomysły, tak żeby usprawniać Waszą pracę i komunikację z nauczycielami. My również deklarujemy wsparcie i zrozumienie dla Was. W tak trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy chcemy bez zbędnego obciążenia przetrwać ten trudny czas. Dbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.

 

Z pozdrowieniami

Monika Karpisiewicz

Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3

w Kaliszu