Regulamin

Wakacji w Mieście

Organizator: Miasto Kalisz

Niniejszy regulamin obowiązuje na salach świetlicowych, na których odbywać się będą zajęcia:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16

  • Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

 

1. Osoby przebywające w szkole podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora.

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z Kalisza uczęszczające do szkół podstawowych.

3. Zajęcia odbywać się będą:

- w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 17 od 1.07.2019 r. – do 26.07.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 8 od 29.07.2019 r. – do 23.08.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Zajęcia mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy, zajęcia o charakterze profilaktycznym (dostosowane do grup wiekowych uczestników).

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

6. Organizator zapewnia niezbędne materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć.

7. Rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia.

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu i programu postępowania zgodnie z poleceniami opiekunów.

9. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne.

10. Wszelkie urazy muszą być zgłaszane przez uczestników zajęć osobom prowadzącym zajęcia.

11. Pomoc przedlekarska udzielana jest przez przeszkolone osoby.

12. Na terenie obiektów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek.

13. Zabrania się poruszania poza strefą wyznaczoną przez opiekunów.

14. Uczestników obowiązuje zachowanie czystości i porządku na terenie obiektu.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby przebywające poza obiektami, na których odbywają się zajęcia w ramach „Wakacji w mieście”.

16. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, powinien dostosować gry i zabawy oraz zajęcia sportowe do wieku swoich podopiecznych.

17. Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów informacyjno - promocyjno-sprawozdawczych związanych z realizacją projektu „Wakacje w mieście” tzn. że fotografie lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej miasta, fanpage Zdrowy Kalisz i w mediach kaliskich.

18. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować, że:

 

19. Administratorem danych osobowych, które Państwo podacie w momencie zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście” będą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16 w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b w Kaliszu

w których organizowane będą „Wakacje w mieście”.

20. Przetwarzane kategorie Państwa i Państwa dzieci danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

21. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jednak od ich podania uzależniony jest udział Państwa dzieci w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście”.

22. Państwa dane i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach podczas „Wakacji w mieście”.

23. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy zatrudnieni do opieki nad dziećmi podczas „Wakacji w mieście”, Dyrektorzy Szkół i inni pracownicy szkoły, którzy uczestniczą w realizacji i obsłudze projektu.

24. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

25. Przekazane przez Państwo dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od  zakończenia realizacji projektu tj. do 23.08.2024 r.

26. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć przed przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.