Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy okres roku szkolnego 2019/20 upływa dnia 19.06.2019 r.

Prosimy o dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.  Bez udokumentowanych osiągnięć wnioski będą traktowane jako niespełniające kryteriów.

W punkcie 8 należy podać średnią ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku ( zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną). Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 z póź. zm.).

W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną. Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski należy przekazać do wychowawcy klasy.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6:    5,20

w klasach 7 – 8:    4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia
  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę
  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.