Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na drugi okres roku szkolnego 2017/18 upływa dnia 09.02.2018 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

             w klasach 4 - 6:            5,20

             w klasach 7 – 8:           4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia
  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę
  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.