Podsumowanie konkursu pt. ZDROWA PLANETA – ZDROWI LUDZIE

 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej

 

            Podstawowym celem konkursu było włączenie dzieci ze szkół podstawowych do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, marnotrawieniem żywności, globalnym ociepleniem, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i za jutro.

 

W konkursie plastycznym zgłoszono 40 prac z  8 szkół podstawowych z Kalisza.

Prace oceniono 05.11.2020r.

Jury w składzie:

Iwona Janiak

Ewa Witczak

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:

 • Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu
 • Staranność wykonania i samodzielność
 • Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursowym
 • Wrażenia artystyczne.

 

Nagrodzono:

 • I grupa - klasy I szkoły podstawowe;

 

1 miejsce: Antonina Kubiak, Sp Nr 3

2 miejsce  Lena Janiak, Sp Nr 24

3 miejsce Anna Rudowicz Sp Nr 24

Jury przyznało również wyróżnienie dla: Kołowrotkiewicz Nikola Sp Nr 1

 

 • II grupa - klasy II i III szkoły podstawowe;

 

1 miejsce Mateusz Zduński Sp Nr 1

2 miejsce Małgorzata Tabat Sp Nr 14

3 miejsce Wiktoria Zalewska Sp Nr 22

 

Jury przyznało również w tej kategorii wyróżnienia dla:

 

 • Wiktoria Sradomska Sp Nr 16
 • Sara Tyc Sp Nr 17
 • Jan Mierzwa Sp Nr 21
 • Zofia Fabijan Sp Nr 22

 

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękujemy i GRATULUJEMY.

 

Jesień to piękna pora roku, a dzieci z naszej świetlicy szkolnej są bardzo kreatywne za co zostały docenione w konkursie plastycznym naszej szkoły pt.” Pani Jesień”.

Olga Nowak otrzymała I miejsce,

Alicja Walaszczyk otrzymała II miejsce,

natomiast III miejsce otrzymali Wiktoria Wojtyś i Jan Zdyb.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

W ramach pozalekcyjnych zajęć w naszej świetlicy uczniowie wykazali się dużą pomysłowością.

Jak wykorzystać jesienne liście?

Każdy miał inny pomysł na to w jaki sposób użyje materiały, jakie mieli do wykorzystania.

 

Uczestnicy świetlicy zobowiązani są do:

 • zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po lekcjach
 • uzyskania zgody wychowawcy na wyjście ze świetlicy
 • nie oddalania się od grupy na boisku szkolnym lub na wycieczce
 • zachowania ciszy, podczas zajęć świetlicowych rozmawiamy a nie krzyczymy!
 • stosowania się do Regulaminu oraz poleceń wychowawców
 • szanowania wychowawców oraz koleżanek i kolegów
 • kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez wychowawców
 • odrabiania lekcji
 • dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów
 • szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy
 • dbania o zachowanie czystości własnej i pomieszczeń świetlicy
 • nie przynoszenia własnych zabawek do świetlicy

Uczestnicy świetlicy mają prawo do:

 • korzystania z wyposażenia świetlicy (gier, zabawek, książek, pomocy do zajęć plastyczno-technicznych, itp.)
 • uczestniczenia w grach i zabawach, imprezach organizowanych przez wychowawców (rozwijanie swych zainteresowań i zdolności, poszerzanie wiedzy i zdobywania nowych umiejętności)
 • zgłaszania propozycji gier i zabaw
 • otrzymywania pochwał i nagród
 • zwracania się do wychowawcy ze wszystkimi swoimi problemami
 • pomocy przy odrabianiu lekcji
 • szacunku ze strony kolegów i wychowawców
 • tolerancji, życzliwości - miłego i wartościowego spędzania wolnego czasu w świetlicy
 • korzystania z pomocy starszych kolegów (w trudnych sytuacjach)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu, działa świetlica szkolna, która pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 16.20.

W nagłych wypadkach opóźniających odebranie dziecka ze świetlicy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o zaistniałej sytuacji.

 

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

 • propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły - tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z  rówieśnikami,
 • nauka samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • stwarzanie odpowiednich warunków do zabawy, wypoczynku, zjedzenia posiłku w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

W czasie zajęć świetlicowych dbamy o przestrzeganie przyjętych zasad oraz reguł. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności społecznych, nawiązywania  kontaktów z kolegami, współpracy w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich  potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Uczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad swoimi emocjami. Staramy się by czas spędzony na zajęciach świetlicowych był okazją do odrobienia prac domowych, rozwijania indywidualnych  zainteresowań, nadrabiania zaległości w nauce.

Wychowawcy i opiekunowie świetlicy oferują dzieciom szereg zajęć edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania:

 • zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii
 • zajęcia integracyjne, zabawy w kręgu - pląsy
 • zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii (czytanie opowiadań i bajek)
 • zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie),
 • zajęcia z papieroplastyki – origami,
 • gry i zabawy świetlicowe: gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe, gry i zabawy stolikowe,
 • zajęcia ruchowo - sportowe: gry i zabawy na świeżym powietrzu.