W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu, działa świetlica szkolna, która pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 16.20.

W nagłych wypadkach opóźniających odebranie dziecka ze świetlicy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o zaistniałej sytuacji.

 

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

 • propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły - tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z  rówieśnikami,
 • nauka samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • stwarzanie odpowiednich warunków do zabawy, wypoczynku, zjedzenia posiłku w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

W czasie zajęć świetlicowych dbamy o przestrzeganie przyjętych zasad oraz reguł. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności społecznych, nawiązywania  kontaktów z kolegami, współpracy w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich  potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Uczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad swoimi emocjami. Staramy się by czas spędzony na zajęciach świetlicowych był okazją do odrobienia prac domowych, rozwijania indywidualnych  zainteresowań, nadrabiania zaległości w nauce.

Wychowawcy i opiekunowie świetlicy oferują dzieciom szereg zajęć edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania:

 • zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii
 • zajęcia integracyjne, zabawy w kręgu - pląsy
 • zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii (czytanie opowiadań i bajek)
 • zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie),
 • zajęcia z papieroplastyki – origami,
 • gry i zabawy świetlicowe: gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe, gry i zabawy stolikowe,
 • zajęcia ruchowo - sportowe: gry i zabawy na świeżym powietrzu.