Początki państwowej szkoły elementarnej w Dobrzecu sięgają roku 1819. W 1808 roku centralna władza oświatowa wydała przepisy, w myśli których każda wieś powinna mieć szkołę. Nauka przeznaczona była dla dzieci w wieku od 8 do 11-12 lat. Dzieci uczyły się w 3 klasach, a podział na klasy przeprowadzany był nie na podstawie wieku, ale umiejętności.
Zmiany w organizacji szkoły i programie nauczania nastąpiły w roku 1833, kiedy to wprowadzono w życie ustawę obniżającą poziom nauczania, w zamian wprowadzając naukę języka rosyjskiego, literatury i historii Rosji. Nauczyciel mógł odtąd stosować chłostę. Nie było już nakazów, aby każda wieś miała szkołę. W 1851 roku zwolniono rodziców z obowiązku posyłania dzieci do szkoły, a gminy z obowiązku utrzymywania szkół. Utrudniano również remonty i budowy zabudowań szkolnych. Polepszenie sytuacji nastąpiło w roku 1862. Kolejna ustawa wprowadziła do szkół język polski i nakładała na obywateli podatek na szkoły elementarne. Jednak po roku 1872 szkoły ponownie stały się rosyjskojęzyczne, a duchowieństwo katolickie odsunięto od edukacji.
Najwcześniejsze zachowane akta dot. szkoły w Dobrzecu pochodzą z lat 30 XIX w. Opiekunem szkoły był proboszcz parafii Dobrzec. Po roku 1905 szkoły rozpoczęły „repolonizację". Dobrzecka szkoła była wówczas szkołą jednoklasową wiejską ogólną. Opiekunem szkoły był wójt
gminy. Bezpośredni nadzór sprawował naczelnik kaliskiej dyrekcji naukowej, któremu podlegali inspektorzy szkół. Naczelnik natomiast odpowiadał przed kuratorem warszawskiego okręgu naukowego. Zmiany w organizacji nastąpiły, kiedy w roku 1919. Dekretem Naczelnika Państwa obowiązkiem szkolny zostały objęte dzieci w wieku 7 – 14 lat, które musiały ukończyć 7-letnią szkołę powszechną. Szkoła w Dobrzecu była wówczas szkołą powszechną II stopnia (6-klasową z 2-letnią klasą VI) i w roku szkolnym 1935/1936 miała 242 uczniów. W szkole pracowało 4 nauczycieli. Po zakończeniu II wojny światowej dla uczniów, którym wojna przerwała edukację organizowano komplety i kursy przyspieszone. W latach 6-tych przystąpiono do realizacji projektu utworzenia szkół ośmioklasowych. W roku 1999 weszła w życie reforma systemu oświaty, stanowiąca, że szkoła podstawowa liczy 6 klas, a po niej uczniowie uczęszczają do 3-letniego gimnazjum. Szkołą w Dobrzecu została przekształcona w 6-klasową, do obwodu szkoły należały wówczas miejscowości Dobrzec i Biskupice. Kiedy 1 stycznia 2000 roku Dobrzec włączono w granice miasta Kalisza szkoła została przekształcona w Szkołę Podstawową Nr 22 w Kaliszu i weszła w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.
O pierwszym budynku szkoły wiadomo niewiele poza tym, że niedogodności dotychczasowego lokalu spowodowały wynajęcie pomieszczeń proboszczowskich. W dokumentach z lat 50-tych XIX w. są pierwsze informacje o budowie szkoły. Rozbudowa szkoły nastąpiła w 1929. Wówczas budynek posiadał 6 izb lekcyjnych. W kolejnych latach następowały kolejne remonty, przebudowy i modernizację. Mieszkanie prywatne zajmowane na terenie budynku przez nauczycieli zostaje przeznaczone na cele statutowe placówki i powstaje w nim przedszkole, rozbudowywane również w kolejnych latach. Dziś budynek Zespołu w niczym nie odbiega od standardów pozostałych szkół w mieście.
Imię Józefa Piłsudskiego zostało nadane szkole w 1930 roku. Szkoła w Dobrzecu była najprawdopodobniej pierwszą w Polsce szkołą, która imię Marszałka otrzymała za jego życia. Po II wojnie światowej szkoła oficjalnie nie miała patrona. Prace nad przywróceniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego trwały od 1994 roku, a uroczystość odbyła się 11 maja 1996 roku.
Dziś szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu.
Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, a każdy uczeń oddzielną szafkę w szatni. Szkoła zapewnia uczniom szeroką ofertę edukacyjną, angażuje się w liczne programy edukacyjne, profilaktyczne i charytatywne.
Placówka w Dobrzecu może poszczyć się wieloma absolwentami, którzy poświęcili życie i zdolności na pracę naukową, wojskową, duchowną, muzyczną, urzędniczą i inną, oraz tymi, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

 

fragmenty publikacji SZKOŁA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DOBRZECU, Historia, nauczyciele, absolwenci przygotowanej prze Archiwum Państwowe w Kaliszu z okazji jubileuszu 100-lecia placówki